Tiltaket må nabovarslast og eventuelle merknader kommenterast

Status: Submitted

Definition: Det de søkjer om, er ikkje tilstrekkeleg nabovarsla. Det er krav til at alle naboar og gjenbuarar skal få varsel om det de ønskjer å byggje. Naboane skal ha ein frist på minst 14 dagar til å kome med merknader. Før søknaden blir send inn, skal ansvarleg søkjar kommentere eventuelle merknader. Både merknadene og kommentarar frå søkjar skal leggjast ved søknaden. Innsend søknad blir derfor returnert slik at ny komplett søknad kan sendast inn.

Updated: 17.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 2.10