Oppretting av grunneigedom

Status: Submitted

Definition: Det er sendt inn ein søknad utan ansvarsrettar etter pbl § 20-4 d: 'Opprettelse av grunneiendom mv. som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav m'. Denne typen søknad kan ikkje nyttast fordi tiltaket det blir søkt om, er for omfattande. Søknaden blir derfor returnert.

Updated: 17.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.59