Search register

Retur av søknad - nynorsk

 

Updated: 17/03/2021
Status: Submitted
Showing 1 - 15 of 15 hits

Codelist

Det er sendt inn ein søknad utan ansvarsrettar etter pbl § 20-4 e: 'Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver'. Denne typen søknad kan ikkje nyttast fordi tiltaket det blir søkt om, er for omfattande etter kommunen sitt skjønn. Søknaden blir derfor returnert.
1.24

Submitted

Det er sendt inn ein søknad utan ansvarsrettar etter SAK10 § 3-1 c: 'Varig og tidsbestemt bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet'. Denne typen søknad kan ikkje nyttast fordi tiltaket det blir søkt om, er for omfattande. Søknaden blir derfor returnert.
1.22

Submitted

Det er sendt inn ein søknad utan ansvarsrettar etter SAK10 § 3-2: 'Alminnelige driftsbygninger i landbruket'. Bygningar som er eit nødvendig ledd i drifta eller som er eit driftsmiddel i samband med landbruksdrift, blir rekna som driftsbygning. Denne typen søknad kan ikkje nyttast fordi tiltaket ikkje kan definerast som ein driftsbygning. Søknaden blir derfor returnert.
1.25

Submitted

Det er sendt inn ein søknad utan ansvarsrettar etter SAK10 § 3-2 - a: 'Oppføring, plassering, vesentlig endring, vesentlig reparasjon, riving eller varig og tidsbestemt bruksendring til driftsbygning inntil 1000 m² bruksareal (BRA)'. Denne typen søknad kan ikkje nyttast fordi tiltaket det blir søkt om, er for omfattande. Søknaden blir derfor returnert.
1.26

Submitted

Det er sendt inn ein søknad utan ansvarsrettar etter SAK10 § 3-1: 'Mindre tiltak på bebygd eiendom'. Denne typen søknad kan ikkje nyttast for eigedomen då det ikkje er bygd på han frå før. Søknaden blir derfor returnert.
1.19

Submitted

Det er sendt inn ein søknad utan ansvarsrettar etter SAK10 § 3-1 b: 'En enkelt frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 70 m2'. Denne typen søknad kan ikkje nyttast fordi tiltaket det blir søkt om, er for omfattande. Søknaden blir derfor returnert.
1.21

Submitted

Det er sendt inn ein søknad utan ansvarsrettar etter pbl § 20-4 c: 'Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år'. Denne typen søknad kan ikkje nyttast fordi tiltaket det blir søkt om, er for omfattande. Søknaden blir derfor returnert.
1.60

Submitted

Det er sendt inn ein søknad utan ansvarsrettar etter pbl § 20-4 d: 'Opprettelse av grunneiendom mv. som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav m'. Denne typen søknad kan ikkje nyttast fordi tiltaket det blir søkt om, er for omfattande. Søknaden blir derfor returnert.
1.59

Submitted

Det er opplyst i søknaden at tiltaket skal stå kortare enn 2 månader. Plan- og bygningslova § 20-5 slår fast at det ikkje er krav til søknad og løyve når tiltaket ikkje skal stå lenger enn 2 månader. Søknaden blir derfor returnert.
1.62

Submitted

Det er sendt inn ein søknad utan ansvarsrettar etter pbl § 20-4 c: 'Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år'. Denne typen søknad kan ikkje nyttast fordi tiltaket det blir søkt om, skal stå lenger enn 2 år. Søknaden blir derfor returnert.
1.61

Submitted

Det er sendt inn ein søknad utan ansvarsrettar etter SAK10 § 3-1 d: 'Skilt- og reklameinnretning inntil 6,5 m2 montert på vegg, eller med høyde inntil 3,5 m og bredde inntil 1,5 m montert frittstående på terreng'. Denne typen søknad kan ikkje nyttast fordi tiltaket det blir søkt om, er for omfattande. Søknaden blir derfor returnert.
1.23

Submitted

Det er sendt inn ein søknad utan ansvarsrettar etter SAK10 § 3-1 a: 'Et enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m2'. Denne typen søknad kan ikkje nyttast fordi tiltaket det blir søkt om, er for omfattande. Søknaden blir derfor returnert.
1.20

Submitted

Byggjesøknaden med alle vedlegg skal liggje føre på norsk, svensk eller dansk i følgje plan- og bygningslova § 21-2. Innsend søknad tilfredsstiller ikkje dette kravet og blir derfor returnert.
1.1

Submitted

Det er sendt inn ein søknad utan ansvarsrettar etter SAK10 § 3-2 b: 'Tilbygg til driftsbygning dersom bygningens totale areal inkludert tilbygget ikke overstiger 1000 m2 bruksareal (BRA)'. Denne typen søknad kan ikkje nyttast fordi tiltaket det blir søkt om, er for omfattande. Søknaden blir derfor returnert.
1.27

Submitted

Det de søkjer om, er ikkje tilstrekkeleg nabovarsla. Det er krav til at alle naboar og gjenbuarar skal få varsel om det de ønskjer å byggje. Naboane skal ha ein frist på minst 14 dagar til å kome med merknader. Før søknaden blir send inn, skal ansvarleg søkjar kommentere eventuelle merknader. Både merknadene og kommentarar frå søkjar skal leggjast ved søknaden. Innsend søknad blir derfor returnert slik at ny komplett søknad kan sendast inn.
2.10

Submitted

Showing 1 - 15 of 15 hits