Search register

Retur av søknad - bokmål

 

Updated: 14/03/2021
Status: Submitted
Showing 1 - 15 of 15 hits

Codelist

Det er sendt inn en søknad uten ansvarsretter etter pbl § 20-4 e: 'Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver'. Denne typen søknad kan ikke benyttes fordi tiltaket det søkes om etter komm unenes skjønn er for omfattende. Søknaden returneres derfor.
1.24

Submitted

Det er sendt inn en søknad uten ansvarsretter etter SAK10 § 3-1 c: 'Varig og tidsbestemt bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet'. Denne typen søknad kan ikke benyttes fordi tiltaket det søkes om er for omfattende. Søknaden returneres derfor.
1.22

Submitted

Det er sendt inn en søknad uten ansvarsretter etter SAK10 § 3-2: 'Alminnelige driftsbygninger i landbruket'. Bygninger som er et nødvendig ledd i driften eller som er et driftsmiddel i forbindelse med landbruksdrift, anses som driftsbygning. Denne typen søknad kan ikke benyttes fordi tiltaket ikke kan defineres som en driftsbygning. Søknaden returneres derfor.
1.25

Submitted

Det er sendt inn en søknad uten ansvarsretter etter SAK10 § 3-2 a: 'Oppføring, plassering, vesentlig endring, vesentlig reparasjon, riving eller varig og tidsbestemt bruksendring til driftsbygning inntil 1000 m² bruksareal (BRA)'. Denne typen søknad kan ikke benyttes fordi tiltaket det søkes om er for omfattende. Søknaden returneres derfor.
1.26

Submitted

Det er sendt inn en søknad uten ansvarsretter etter SAK10 § 3-1: 'Mindre tiltak på bebygd eiendom'. Denne typen søknad kan ikke benyttes for eiendommen da den ikke er bebygd fra før. Søknaden returneres derfor.
1.19

Submitted

Det er sendt inn en søknad uten ansvarsretter etter SAK10 § 3-1 b: 'En enkelt frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 70 m2'. Denne typen søknad kan ikke benyttes fordi tiltaket det søkes om er for omfattende. Søknaden returneres derfor.
1.21

Submitted

Det er sendt inn en søknad uten ansvarsretter etter pbl § 20-4 c: 'Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år'. Denne typen søknad kan ikke benyttes fordi tiltaket det søkes om er for omfattende. Søknaden returneres derfor.
1.60

Submitted

Det er sendt inn en søknad uten ansvarsretter etter pbl § 20-4 d: 'Opprettelse av grunneiendom mv. som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav m'. Denne typen søknad kan ikke benyttes fordi tiltaket det søkes om er for omfattende. Søknaden returneres derfor.
1.59

Submitted

Det er oppgitt i søknaden at tiltaket skal stå kortere enn 2 måneder. Plan- og bygningslovens § 20-5 fastslår at det ikke er krav til søknad og tillatelse når når tiltaket ikke skal stå lengre enn 2 måneder. Søknaden returneres derfor.
1.62

Submitted

Det er sendt inn en søknad uten ansvarsretter etter pbl § 20-4 c: 'Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år'. Denne typen søknad kan ikke benyttes fordi tiltaket det søkes om skal stå lengre enn 2 år. Søknaden returneres derfor.
1.61

Submitted

Det er sendt inn en søknad uten ansvarsretter etter SAK10 § 3-1 d: 'Skilt- og reklameinnretning inntil 6,5 m2 montert på vegg, eller med høyde inntil 3,5 m og bredde inntil 1,5 m montert frittstående på terreng'. Denne typen søknad kan ikke benyttes fordi tiltaket det søkes om er for omfattende. Søknaden returneres derfor.
1.23

Submitted

Det er sendt inn en søknad uten ansvarsretter etter SAK10 § 3-1 a: 'Et enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m2'. Denne typen søknad kan ikke benyttes fordi tiltaket det søkes om er for omfattende. Søknaden returneres derfor.
1.20

Submitted

Byggesøknaden med alle vedlegg skal foreligge på norsk, svensk eller dansk i følge plan- og bygningsloven § 21-2. Innsendt søknad tilfredsstiller ikke dette kravet og returneres derfor.
1.1

Submitted

Det er sendt inn en søknad uten ansvarsretter etter SAK10 § 3-2 b: 'Tilbygg til driftsbygning dersom bygningens totale areal inkludert tilbygget ikke overstiger 1000 m2 bruksareal (BRA).)'. Denne typen søknad kan ikke benyttes fordi tiltaket det søkes om er for omfattende. Søknaden returneres derfor.
1.27

Submitted

Det dere søker om er ikke tilstrekkelig nabovarslet. Det er krav til at alle naboer og gjenboere skal få varsel om det dere ønsker å bygge. Naboene skal ha en frist på minst 14 dager til å komme med merknader. Før søknaden sendes inn, skal ansvarlig søker kommentere eventuelle merknader. Både merknadene og søkers kommentarer skal legges ved søknaden. Innsendt søknad returneres derfor slik at ny komplett søknad kan sendes inn.
2.10

Submitted

Showing 1 - 15 of 15 hits