Search register

Mangeltekst - nynorsk

 

Updated: 03/12/2021
Status: Submitted
Showing 151 - 161 of 161 hits

Codelist

I innvilga dispensasjon frå arealdelen i kommuneplanen er det stilt vilkår om [Saksbehandlar fyller ut]. Du må sende inn dokumentasjon på at vilkåret er oppfylt.
3.43

Valid

I innvilga dispensasjon frå forbod mot tiltak langs sjø og vassdrag er det stilt vilkår om [Saksbehandlar fyller ut]. Du må sende inn dokumentasjon på at vilkåret er oppfylt.
3.44

Valid

I innvilga dispensasjon frå reguleringsplan er det stilt vilkår om [Saksbehandlar fyller ut]. Du må sende inn dokumentasjon på at vilkåret er oppfylt.
3.42

Valid

Det er i rammeløyvet gjeve utsetjing for opparbeidingsplikta for avløp. Utsetjinga vart gjeven på følgjande vilkår: [Saksbehandlar fyller ut]. Du må sende inn dokumentasjon på at vilkåret er oppfylt.
6.26

Valid

Det er i rammeløyvet gjeve utsetjing for opparbeidingsplikta for veg. Utsetjinga vart gjeven på følgjande vilkår: [Saksbehandlar fyller ut]. Du må sende inn dokumentasjon på at vilkåret er oppfylt.
6.23

Valid

Det er i rammeløyvet gjeve utsetjing for opparbeidingsplikta for vassforsyning. Utsetjinga vart gjeven på følgjande vilkår: [Saksbehandlar fyller ut]. Du må sende inn dokumentasjon på at vilkåret er oppfylt.
6.29

Valid

I gjeve løyve er det stilt vilkår om [Saksbehandlar fyller ut]. Du må sende inn dokumentasjon på at vilkåret er oppfylt.
5.9

Valid

I gjeve rammeløyve er det stilt vilkår om [Saksbehandlar fyller ut]. Du må sende inn dokumentasjon på at vilkåret er oppfylt.
5.11

Valid

Det må sendast inn dokumentasjon på at vilkår om oppmålingsforretning er oppfylt.
12.15

Valid

Det må sendast inn dokumentasjon på at vilkår om samanføying er oppfylt.
12.16

Valid

Tiltaket har i seg sjølv ikkje tilstrekkelege gode visuelle kvalitetar, og må omarbeidast. Kommunen har spesielt merka seg følgjande: [Saksbehandlar fyller ut]
16.14

Valid

Showing 151 - 161 of 161 hits