Search register

Mangeltekst - nynorsk

 

Updated: 03/12/2021
Status: Submitted
Showing 51 - 100 of 161 hits

Codelist

Innsende fasadeteikningar har ikkje tilstrekkeleg informasjon om tiltaket. Du må sende inn nye kompletterte fasadeteikningar.
1.53

Valid

Du må sende inn fasadeteikningar for tiltaket. Nye og eksisterande terrenglinjer skal teiknast inn på fasadane.
1.81

Valid

Du må sende inn ei stadfesting på at FDV-dokumentasjon er overlevert til eigaren av byggverket.
18.15

Valid

Før ferdigattest kan gjevast, skal alle ansvarsområde vere kvitterte ut i gjennomføringsplanen som 'avslutta'. Du må sende inn ein ny gjennomføringsplan der alle ansvarsområde er kvitterte ut.
17.23

Valid

Du må opplyse kva festenummer eigedomen som tiltaket gjeld, har. Festenummeret finn du i matrikkelen under Se eiendom: https://seeiendom.kartverket.no/
1.5

Valid

Du må presisere kva føresegn du søkjer dispensasjon frå.
1.13

Valid

Det er krav om fri sikt når du skal køyre ut frå eigedomen til offentleg veg. Frisiktslinjene må teiknast inn på situasjonsplanen.
1.36

Valid

Fristen for nabomerknader hadde ikke gått ut då saka vart send kommunen. Det må sendast inn ei ny orientering for nabovarslinga som er skriven etter at fristen for merknader har gått ut.
2.8

Valid

Situasjonsplanen viser ikkje planlagt gangtilkomst til inngangen. Dette må teiknast inn på planen.
1.39

Valid

Du må opplyse kva gardsnummer eigedomen som tiltaket gjeld, har. Gardsnummeret finn du i matrikkelen under Se eiendom: https://seeiendom.kartverket.no/
1.3

Valid

Gjennomsnittsnivået for ferdig planert terreng må teiknast inn på fasadeteikningane.
1.57

Valid

Du må sende inn dokumentasjon som viser at forureiningsmyndigheita har godkjent tiltaksplan for forureina grunn.
10.3

Valid

Vi kan ikkje gje eit igangsetjingsløyve før det ligg føre ei godkjenning frå Arbeidstilsynet.
5.2

Valid

Søknad om dispensasjon frå gjeldande krav til parkering må grunngjevast.
15.6

Valid

Du må sende inn ei grunngjeving for kvifor ein bør kunne gje ein dispensasjon. § 19-2 i plan og bygningslova gjev føringar for kva omsyn som må vurderast i ei slik behandling. Føresegna seier blant anna: 1Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.'
1.14

Valid

Du må sende inn dokumentasjon som viser korleis avleiing av overvatn skal handterast.
8.6

Valid

Fasadeteikningane skal vise tiltaket i heilskap.
1.54

Valid

Innsende snitteikningar viser høgdene i form av kotehøgder. Du må sende inn informasjon om kva for eit høgdesystem som er nytta. Nokre kommunar brukar NN2000/lokal høgdereferanse, og i dei kommunane som brukar dette, er det viktig at prosjekterande er klar over dette ved påføring av kotehøgder, for at høgdene ikkje skal bli feil.
7.12

Valid

Du har valt å sende inn ein BIM i staden for teikningar. BIM-en dekkjer ikkje alle opplysningane som normalt skal gå fram av ein situasjonsplan. Vi treng følgjande tilleggsinformasjon før vi kan behandle søknaden din: [Saksbehandlar fyller ut]
1.75

Valid

Takvinkel må påførast på snitta.
1.51

Valid

Du må sende inn komplett informasjon om kven som er tiltakshavar for tiltaket. Kommunen må vite namn, adresse, telefonnummer og e-postadresse for tiltakshavar. Det skal også sendast inn informasjon om kvar faktura for byggjesaksgebyret skal sendast.
1.91

Valid

Netto romhøgde må påførast på snitta.
1.50

Valid

Det har kome inn merknader frå naboar eller gjenbuarar til tiltaket. Ansvarleg søkjar må sende inn kommentarane sine til nabomerknadene som er komne inn.
2.7

Valid

Gjennomføringsplanen er ufullstendig utfylt. Ein komplett gjennomføringsplan må sendast inn. Kommunen har merka seg følgjande manglar: [Saksbehandlar fyller ut]
17.11

Valid

Det må sendast inn konsekvensutgreiing for utvalde naturtypar.
13.10

Valid

Vi kan ikkje sjå at det er avgjeve kontrollerklæring frå ansvarleg kontrollerande for tiltaket. Du må sende inn ein oppdatert gjennomføringsplan med dato for når kontrollerklæringar er avgjevne.
17.26

Valid

Uteareala er tilsynelatande ikkje tilstrekkeleg brukarvenlege for alle brukargrupper som tiltaket omfattar. Det må sendast inn nærare dokumentasjon som viser at føresegnene blir følgde.
12.5

Valid

Køyretilkomsten er tilsynelatande ikkje tilpassa funksjonen til byggverket med tanke på krav om trinnfri gangtilkomst, jf. TEK §§ 8-4 og 8-6. Det må sendast inn nærare dokumentasjon som viser at føresegnene blir følgde.
12.14

Valid

Situasjonsplan viser ikkje planlagd køyretilkomst til bygningen. Dette må teiknast inn på planen.
1.40

Valid

Høve til å søkje ansvarsrett som sjølvbyggjar gjeld berre for tiltaksklasse 1. Arbeid i tiltaksklasse 2 og 3 krev ansvarleg føretak
17.19

Valid

Tiltaket utløyser krav til utvida nabovarsling fordi [Saksbehandlar fyller ut]. Du må sende inn ei ny kvittering for nabovarsel når utvida varsel er gjennomført. Eigarar og festarar av følgjande eigedomar må varslast: [Saksbehandlar fyller ut].
2.5

Valid

Krav til universell utforming er tilsynelatande ikkje følgt. Det må sendast inn meir dokumentasjon som viser at krava blir følgde.
16.1

Valid

Du må sende inn kvittering som viser at alle naboar og gjenbuarar er varsla om tiltaket.
2.2

Valid

Mangel frå lokal sjekkliste.
lokalMangel

Submitted

Du må sende inn dokumentasjon som viser at du har lovleg tilkomst til byggjetomta.
7.6

Valid

Du må teikne inn avstanden frå det nye tiltaket til eksisterande vass- og avløpsleidningar.
1.33

Valid

Dispensasjon frå gjeldande krav til parkering må nabovarslast.
15.5

Valid

Det må opplysast i kva kommune tiltaket skal gjennomførast.
1.2

Valid

Det må sendast inn ei utgreiing som viser tilpassinga av tiltaket til dei naturgjevne føresetnadene.
16.4

Valid

Det må sendast inn dokumentasjon på at vilkår om utvalde naturtypar og varetaking av miljø er oppfylte.
13.9

Valid

All dokumentasjon skal vere på norsk, svensk eller dansk. Dette gjeld også alle vedlegg.
1.1

Valid

Det er i løyvet gjeve utsetjing for opparbeidingsplikta for avløp på vilkår av at det blir stilt økonomisk tryggleik for nødvendige kostnader for full opparbeiding inntil ferdigstilling. Det må sendast inn dokumentasjon på at vilkåret er oppfylt.
6.28

Valid

Det er i løyvet gjeve utsetjing for opparbeidingsplikta for vassforsyning på vilkår av at det blir stilt økonomisk tryggleik for nødvendige kostnader for full opparbeiding inntil ferdigstilling. Det må sendast inn dokumentasjon på at vilkåret er oppfylt.
6.31

Valid

Det er i løyvet gjeve utsetjing for opparbeidingsplikta for veg på vilkår av at det blir stilt økonomisk tryggleik for nødvendige kostnader for full opparbeiding inntil ferdigstilling. Det må sendast inn dokumentasjon på at vilkåret er oppfylt.
6.25

Valid

Tiltaket står fram som dårleg tilpassa bygningane rundt seg og må omarbeidast. Kommunen har spesielt merka seg følgjande: [Saksbehandlar fyller ut]
16.15

Valid

Søknad om endring krev ein oppdatert gjennomføringsplan. Dette må sendast inn.
17.35

Valid

Du må sende noko som viser kva naboar er varsla om. Dette kan vere gjenpart av nabovarsel eller ein kopi av eit nabovarsel.
2.3

Valid

Parkerings- og oppstillingsplassane er tilsynelatande ikkje i samsvar med krava i kommuneplanen med tanke på funksjonen ved byggverket. Det må sendast inn ei utgreiing for korleis vilkåra skal etterlevast.
15.2

Valid

Planane manglar etasjetal. Teikningane skal vise alle etasjane som tiltaket omfattar, og det skal tydeleg gå fram kva for etasje den enkelte planteikninga viser.
1.43

Valid

Tiltaket består av fleire brukseiningar, men det viser ikkje på planteikningane kvar skiljet mellom dei ulike brukseiningane går. Dette må tydeleg gå fram av dei nye planteikningane.
1.44

Valid

Showing 51 - 100 of 161 hits