Utsetjing av opparbeidingsplikta for vassforsyning

Status: Valid

Definition: Det er i løyvet gjeve utsetjing for opparbeidingsplikta for vassforsyning. Utsetjinga vart gjeven på vilkår av at arbeida etter pbl. § 18-1 første ledd, bokstav c) blir utført før tiltaket er ferdigstilt. Du må sende inn dokumentasjon på at vilkåret er vareteke.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 6.22