Erklæringar om ansvarsrett for rammeløyve

Status: Valid

Definition: Nokre gonger kan eit rammeløyve gjevast utan at det ligg føre erklæringar om ansvarsrett for andre enn ansvarleg søkjar. For dette tiltaket må også følgjande erklæringar om ansvarsrett sendast inn før søknad om rammeløyve kan behandlast: [Saksbehandlar fyller ut]

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 17.2