Situasjonsplan manglar

Status: Valid

Definition: Du må sende inn ein situasjonsplan for eigedomen. Situasjonsplanen må blant anna vise kvar tiltaket skal plasserast i forhold til eigedomsgrenser, andre bygningar og avstand til midten av vegen. Annan informasjon som situasjonsplanen skal vise, er: Avstand til vass- og avløpsleidningar og til høgspentleidningar. Planen må vise avkøyrsle til eigedomen, frisiktlinjer mot veg og areal for parkering. Stikkleidningar for vatn og avløp med påkoplingspunkt til offentleg leidning skal også normalt teiknast inn.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.73

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term