Grunngjeving manglar

Status: Valid

Definition: Du må sende inn ei grunngjeving for kvifor ein bør kunne gje ein dispensasjon. § 19-2 i plan og bygningslova gjev føringar for kva omsyn som må vurderast i ei slik behandling. Føresegna seier blant anna: 1Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.'

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.14

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term