Erverv av fellesareal

Status: Valid

Definition: I gitt tillatelse er det stilt vilkår om erverv av fellesareal før [Saksbehandler fyller ut] kan gis. Du må sende inn dokumentasjon på at vilkåret er oppfylt.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 3.34

Hierarchical code lists

Broader item

Plan

More specialized term