Dispensasjon fra kommuneplanen må begrunnes

Status: Valid

Definition: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen mangler begrunnelse. Du må sende inn en begrunnelse for hvorfor en dispensasjon bør kunne gis. Plan og bygningslovens § 19-2 gir føringer for hvilke hensyn som må vurderes i en slik behandling. Bestemmelsen sier blant annet: "Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering."

Updated: 10.08.2021
Date accepted: 10/08/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 3.22