Situasjonsplan mangler

Status: Valid

Definition: Du må sende inn en situasjonsplan for eiendommen. Situasjonsplanen må blant annet vise hvor tiltaket skal plasseres i forhold til eiendomsgrenser, andre bygninger og avstand til midten av veien. Annen informasjon som situasjonsplanen skal vise er: Avstand til vann- og avløpsledninger samt høyspentledninger. Planen må vise avkjørsel til eiendommen, frisiktlinjer mot vei og areal for parkering. Stikkledninger for vann og avløp med påkoblingspunkt til offentlig ledning skal også normalt tegnes inn.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.73

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term