Bygningshøyder mangler

Status: Valid

Definition: Snittene må vise mønehøyder og gesimshøyder fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.52

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term