Search register

Mangeltekst - bokmål

Mangeltekster til bruk i eByggesak 

Updated: 03/12/2021
Status: Submitted
Showing 1 - 50 of 161 hits

Codelist

Du må oppgi hvilken adresse eiendommen som skal bebygges har. Adressen finner du i matrikkelen under Se eiendom: https://seeiendom.kartverket.no/
1.8

Valid

Det er naboer og/eller gjenboere som ikke har fått varsel og som må bli varslet. Du må sende inn en ny kvittering for nabovarsel når alle er varslet.
2.4

Valid

Mangel som ikke er knyttet til et nasjonalt eller lokalt sjekkpunkt.
annenMangel

Valid

Relevante ansvarsområder er ikke belagt med ansvarlige foretak. En gjennomføringsplan med oppdaterte ansvarlige foretak må sendes inn.
17.15

Valid

Gjennomføringsplanen mangler ansvarsområder. En gjennomføringsplan med alle ansvarsområder må sendes inn. Kommunen har merket seg følgende mangler: [Saksbehandler fyller ut]
17.14

Valid

Situasjonsplanen viser ikke areal for parkering. Dette må tegnes inn på planen.
1.41

Valid

Det må sendes inn en redegjørelse for arkitektonisk utforming med tanke på tiltakets funksjon.
16.2

Valid

Du må tegne inn avkjørselen fra veien til eiendommen.
1.35

Valid

Du må tegne inn avstanden fra det nye tiltaket til eksisterende høyspentledninger.
1.34

Valid

Du må tegne inn avstandene fra det nye tiltaket til de nærmeste nabogrensene.
1.30

Valid

Du må tegne inn avstanden fra det nye tiltaket til senterlinjen av veien.
1.32

Valid

Du må tegne inn avstandene fra det nye tiltaket til de nærmeste bygningene.
1.31

Valid

Søknad om dispensasjon fra gjeldende krav til parkering må begrunnes.
15.6

Valid

Du må sende inn en begrunnelse for hvorfor en dispensasjon bør kunne gis. Plan og bygningslovens § 19-2 gir føringer for hvilke hensyn som må vurderes i en slik behandling. Bestemmelsen sier blant annet: "Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering."
1.14

Valid

Du må presisere hvilken bestemmelse du søker dispensasjon fra.
1.13

Valid

Vi kan ikke se at byggesaksgebyret er betalt. Dette må gjøres før igangsettingstillatelse kan gis, jf. vilkår i rammetillatelsen.
18.18

Valid

Det skal framgå av plantegningene hvor stort bruksareal (BRA) hver etasje har. De nye plantegningene må vise dette.
1.47

Valid

Du må oppgi hvilket bruksnummer eiendommen som tiltaket berører har. Bruksnummeret finner du i matrikkelen under Se eiendom: https://seeiendom.kartverket.no/
1.4

Valid

Kjøreatkomsten er tilsynelatende ikke tilpasset byggverkets funksjon med tanke på krav om trinnfri gangadkomst, jf. TEK §§ 8-4 og 8-6. Det må sendes inn nærmere dokumentasjon som viser at bestemmelsene ivaretas.
12.14

Valid

Parkerings- og oppstillingsplassene er tilsynelatende ikke i henhold til kommuneplanens krav med tanke på byggverkets funksjon. Det må sendes inn en redegjørelse for hvordan bestemmelsene skal ivaretas.
15.2

Valid

Fasadetegningene må vise tiltakets visuelle uttrykk inklusiv materialbruk og eventuelt fargebruk.
1.55

Valid

Snittene må vise mønehøyder og gesimshøyder fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng.
1.52

Valid

Fasadene må vise mønehøyder og gesimshøyder fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng.
1.58

Valid

Tiltaket berører en eksisterende bygning, og du må oppgi bygningsnummeret for denne bygningen. Bygningsnummeret finner du i matrikkelen under Se eiendom: https://seeiendom.kartverket.no/
1.6

Valid

Du må sende inn en dato for når tilstrekkelig sikkerhetsnivå vil være i orden.
18.21

Valid

Gjennomføringsplanen mangler dato for avgitt samsvarserklæringer for følgende ansvarsområder: [Saksbehandler fyller ut] Ny oppdatert gjennomføringsplan må sendes inn.
17.16

Valid

Det er uklart hva tiltaket du søker om omfatter. Du må sende inn en nærmere beskrivelse av hva du faktisk søker om.
1.10

Valid

Det du søker om krever dispensasjon fra byggeforbudet som gjelder langs sjø og vassdrag. Du må sende inn en søknad om dispensasjon fra dette byggeforbudet.
3.27

Valid

Søknad om dispensasjon fra byggeforbudet som gjelder langs sjø og vassdrag mangler begrunnelse. Du må sende inn en begrunnelse for hvorfor en dispensasjon bør kunne gis. Plan og bygningslovens § 19-2 gir føringer for hvilke hensyn som må vurderes i en slik behandling. Bestemmelsen sier blant annet: "Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering."
3.29

Valid

Søknad om dispensasjon fra byggeforbudet som gjelder langs sjø og vassdrag skal nabovarsles. Nytt varsel må sendes ut, og du må sende inn ny kvittering for nabovarsling når dette er gjort.
3.28

Valid

Det du søker om er ikke i tråd med alle bestemmelsene kommuneplanen som gjelder for denne eiendommen. Du må sende inn søknad om dispensasjon fra følgende bestemmelse: [Saksbehandler fyller ut]
3.20

Valid

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen mangler begrunnelse. Du må sende inn en begrunnelse for hvorfor en dispensasjon bør kunne gis. Plan og bygningslovens § 19-2 gir føringer for hvilke hensyn som må vurderes i en slik behandling. Bestemmelsen sier blant annet: "Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering."
3.22

Valid

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen skal nabovarsles. Nytt varsel må sendes ut, og du må sende inn ny kvittering for nabovarsling når dette er gjort.
3.21

Valid

Tiltaket krever dispensasjon fra gjeldende krav om regulering. Du må sende inn en søknad om dispensasjon fra plankravet.
3.50

Valid

Det må dokumenteres at vilkår for dispensasjonen fra plankravet er oppfylt.
14.16

Valid

Søknad om dispensasjon fra krav om regulering mangler begrunnelse. Du må sende inn en begrunnelse for hvorfor en dispensasjon bør kunne gis. Plan og bygningslovens § 19-2 gir føringer for hvilke hensyn som må vurderes i en slik behandling. Bestemmelsen sier blant annet: "Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering."
3.52

Valid

Søknad om dispensasjon fra plankravet skal nabovarsles. Nytt varsel må sendes ut, og du må sende inn ny kvittering for nabovarsling når dette er gjort.
3.51

Valid

Det du søker om er ikke i tråd med alle bestemmelsene reguleringsplanen som gjelder for denne eiendommen. Du må sende inn søknad om dispensasjon fra følgende bestemmelse: ...
3.13

Valid

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen mangler begrunnelse. Du må sende inn en begrunnelse for hvorfor en dispensasjon bør kunne gis. Plan og bygningslovens § 19-2 gir føringer for hvilke hensyn som må vurderes i en slik behandling. Bestemmelsen sier blant annet: "Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering."
3.15

Valid

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen skal nabovarsles. Nytt varsel må sendes ut, og du må sende inn ny kvittering for nabovarsling når dette er gjort.
3.14

Valid

Det må sendes inn en søknad om dispensasjon fra gjeldende krav til parkering. Søknaden må også nabovarsles.
15.4

Valid

Vi kan ikke se at du har sendt inn dokumentasjon for innlevert avfall til de ulike avfallmottakene. Dette må du sende inn før vi kan utstede en ferdigattest.
4.8

Valid

Du må sende inn driftstillatelse for heis før en ferdigattest kan gis.
18.17

Valid

Søknad om endring krever nye erklæringer av ansvarsrett for [Saksbehandler fyller ut]. Dette må innsendes.
17.34

Valid

Det må sendes inn erklæring om ansvarsrett for kontrollerende.
17.7

Valid

Det er i tillatelsen gitt utsettelse for opparbeidsplikten for avløp på vilkår av at det avgis en tinglyst erklæring. Du må sende inn en tinglyst erklæring om opparbeidelsesplikten for avløp.
6.27

Valid

Det er i tillatelsen gitt utsettelse for opparbeidsplikten for vannforsyning på vilkår av at det avgis en tinglyst erklæring. Du må sende inn en tinglyst erklæring om opparbeidelsesplikten for vannforsyning.
6.30

Valid

Det er i tillatelsen gitt utsettelse for opparbeidsplikten for vei på vilkår av at det avgis en tinglyst erklæring. Du må sende inn en tinglyst erklæring om opparbeidelsesplikten for vei.
6.24

Valid

Tiltaket er ikke tilstrekkelig belagt med ansvar. Det må sendes inn erklæringer om ansvarsrett for følgende ansvarsområder: [Saksbehandler fyller ut]
17.1

Valid

Det må sendes inn alle relevante erklæringer om ansvarsrett før igangsettingstillatelse kan gis. For ansvarlig utførende kan det ettersendes slik at det er kommunen i hende før arbeidene faktisk igangsettes. Alle relevante ansvarsretter for prosjektering og kontroll, må være på plass før en igangsettingstillatelse kan gis.
17.3

Valid

Showing 1 - 50 of 161 hits