Utomhusplan

Status: Valid

Definition: Disponeringen og utformingen av uteoppholdsarealet som viser at uteoppholdsarealet etter sin funksjon er egnet, skal dokumenteres på situasjonsplan, utomhusplan eller på annen egnet kartillustrasjon. Utomhusplanen er som regel mer detaljert enn situasjonsplanen, og skal vise uteoppholdsareal avsatt til hver enkelt bruksenhet og eventuelt til felles opphold. Planen må vise parkeringsplasser, regulerte lekeplasser, samt andre funksjoner som er regulert i gjeldende plan. Den skal også vise støttemurer, terrengarrondering og eventuelt viktig beplantning.

Updated: 12.05.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: Utomhusplan

Hierarchical code lists

Broader item

D

More specialized term