Innhegning

Status: Submitted

Definition: Gjerde - det er kun gjerde mot vei som er søknadspliktig - gjerde som er lavere enn 1,5m er unntatt søknadsplikt med mindre det hindrer sikten i frisiktsone mot vei.

Updated: 22.01.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: innhegning