Search register

Byggesøknad

inneholder kodelister benyttet rundt byggesøknader 

Updated: 14/08/2017
Status: Submitted
Showing 1 - 31 of 31 hits

Norwegian Building Authority

Code value

Kodeliste for tillatte vedlegg og underskjema

Norwegian Building Authority

Register

Norwegian Building Authority

Code value

Kodeliste for type vannforsyning bygning er tilknyttet

Norwegian Building Authority

Code value

inneholder tiltakstyper

Norwegian Building Authority

Code value

Tiltakstyper som ikke krever ansvarsrett, pbl § 20-4 og SAK kap. 3

Norwegian Building Authority

Code value

Hovedgrupper av tiltakstyper

Norwegian Building Authority

Code value

Norwegian Building Authority

Code value

Norwegian Building Authority

Code value

Statuser for erklæringer om ansvar, samsvar og kontroll

Norwegian Building Authority

Code value

Inneholder tilgjengelige søknadstyper og hovedinnsendinger på Fellestjenester BYGG

Norwegian Building Authority

Code value

Samling av kodelister for sluttrapport med avfallsplan

Norwegian Building Authority

Register

Norwegian Building Authority

Code value

Norwegian Building Authority

Code value

Norwegian Building Authority

Code value

Norwegian Building Authority

Code value

Angir på hvilken måte nabovarselet har blitt sendt

Norwegian Building Authority

Code value

Norwegian Building Authority

Code value

Norwegian Building Authority

Code value

Gyldige verdier for søkers foretrukne språk/målform

Norwegian Building Authority

Code value

Norwegian Building Authority

Code value

Fagområder fra sentral godkjenning

Norwegian Building Authority

Code value

Etasjeplanbetegnelse. Viser om etasjeplan er hoved-, kjeller, loft eller underetasje.

Norwegian Building Authority

Code value

Norwegian Building Authority

Code value

Norwegian Building Authority

Code value

Norwegian Building Authority

Code value

Inneholder bruksenhetstypekoder

Norwegian Building Authority

Code value

Formålet er å regulere bygningers volum over terreng og bygningers totale areal sett i forhold til behovet for uteoppholdsareal, belastning på infrastruktur og forholdet til omgivelsene. Grad av utnytting fastsettes i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan for et avgrenset område. Se https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/5/5-1/

Norwegian Building Authority

Code value

Norwegian Building Authority

Code value

Informasjon om ansvarsforhold i byggesaken. Brukes som grunnlag for validering av f.eks. ansvarlig søker og gjennomføringsplan.

Norwegian Building Authority

Code value

Norwegian Building Authority

Code value

Showing 1 - 31 of 31 hits