Wild reindeer habitat areas WMS

Service

Definition: Karttjenesten viser data fra nasjonale villreinområder. På Norges fastland finnes 24 villreinområder, hvorav ti er utpekt som nasjonale. Disse er Forollhogna, Hardangervidda, Knutshø, Nordfjella, Reinheimen-Breheimen, Rondane, Setesdal-Austhei, Setesdal-Ryfylke, Snøhetta og Sølnkletten. Datasettet viser yttergrenser for villreinbestandenes biologiske leveområde. I tillegg vises funksjonsområder der dette er kartlagt. Funksjonsområdene i datasettet er trekkvei og trekkområde, beiteområde, kalvingsområde og brunstområde. Den største polygonen for hvert villreinområde viser yttergrensen for leveområdet. De mindre polygonene innenfor leveområdet er funksjonsområder. Administrative grenser er ikke inkludert i datasettet.

Updated: 06.12.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Environment Agency
Version number 1

Inspire service status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata in search service
good
Service status
useable