Watercource protection plan WFS

Service

Tjenesten leverer datasettet "Verneplan for vassdrag" på GML-format i henhold til WFS-standarden: De fleste verneobjektene er avgrenset av nedbørfeltet. Det kan være nedbørfeltet til et helt vassdrag fra kilder til utløp i sjøen, sidenedbørfeltet til et større vassdrag, eller øvre deler av et nedbørfelt. I noen tilfeller omfatter vernet et nærmere bestemt geografisk område.Gjennom de fire vernevedtakene har det vært en utvikling i dokumentasjonen som ligger til grunn for vernet. I de første verneplanene, verneplan I og II, ble det vektlagt å verne helhetlige vassdrag fra kraftutbygging, de enkelte elementene i vassdraget ble ikke nærmere utredet. I mange tilfeller ble landskapsopplevelse, friluftsinteresser og urørthet vektlagt uten mer utfyllende vurderinger. I de siste verneplanene, verneplan III og IV ble det i større grad fokusert på verdien av ulike områder og elvestrekninger i vassdragene.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Version number 1

Updated: 8/10/2020 3:36:27 AM

Inspire service status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata in search service
good
Service status
useable