River Basin Districts

Dataset

Definition: En vannregion er administrativ inndeling for forvaltning av vann og vassdrag, inkludert grunnvannsforekomster og kystnære marine områder. Inndelingen bygger på inndelingskriteringer fra vannforskriften, som implementerer EUs vannrammedirektiv (Water Framework Directive). Norge er inndelt i totalt 18 vannregioner, hvorav 7 av disse er internasjonale med Sverige og Finland. De helnorske regionene er; Glomma, Vest-Viken, Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn- og Fjordane, Møre- og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark. I tillegg til disse har følgende vannregioner arealer på norsk territorium: Västerhavet, Bottenhavet, Botenviken (Sverige), og Torneå, Tornionjoen og Kemijoki (Finland).

Updated: 03.10.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate
Version number 1

Usage

Vannområder brukes i forvaltningsarbeid, planarbeid og ved rapportering. Måledata om tilstand og utvikling innen vannregioner og vannområder sammenstilles for å se tilstand og utvikling over tid. Elleve vannregionmyndigheter koordinerer arbeidet i de til sammen 18 vannregionene. Noen av vannregionene berører flere fylker, og ingen av dem har grenser som eksakt følger fylkesgrensene. En vannregionmyndighet skal koordinere arbeidet med å gjennomføre oppgavene som følger av vannforskriften. Arbeidet skjer i nært samarbeid med vannregionutvalget.

Inspire tema: Hydrography

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata service status
good
Sharing of data
deficient
WMS:
useable
Download service WFS
deficient
Download service Atom feed
deficient
Download service WFS or Atom-feed
deficient
Harmoniserte data
deficient
Spatial data service
deficient