River Basin Districts

Dataset

Definition: En vannregion er administrativ inndeling for forvaltning av vann og vassdrag, inkludert grunnvannsforekomster og kystnære marine områder. Inndelingen bygger på inndelingskriteringer fra vannforskriften, som implementerer EUs vannrammedirektiv (Water Framework Directive). Norge er delt inn i 18 vannregioner, hvorav sju er internasjonale vannregioner og deles med Sverige og Finland. Inndelingen er gitt i vannforskriftens vedlegg I. Vannregionene følger grenser for nedbørfelt, og avviker derfor fra fylkes- og landegrenser. En vannregionmyndighet (fylkeskommune) skal koordinere arbeidet med å gjennomføre oppgavene som følger av vannforskriften. Arbeidet skjer i nært samarbeid med vannregionutvalget. Måledata om tilstand og utvikling innen vannregioner og vannområder sammenstilles for å se tilstand og utvikling over tid.

Updated: 16.06.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Environment Agency

Usage

Vannregioner brukes i forvaltningsarbeid, planarbeid og ved rapportering.

Inspire tema: Hydrography

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata service status
good
Sharing of data
good
WMS:
useable
Download service WFS
deficient
Download service Atom feed
deficient
Download service WFS or Atom-feed
deficient
Harmoniserte data
deficient
Spatial data service
deficient