Vannområder

Datasett

Et vannområde er administrativ inndeling for forvaltning av vann og vassdrag, inkludert grunnvannsforekomster og kystnære marine områder. Vannområde er en underinndeling under vannregion. Flere vannområder utgjør en vannregion. Inndelingen bygger på inndelingskriteringer fra vannforskriften, som implementerer EUs vannrammedirektiv (Water Framework Directive). Norge er inndelt i totalt 106 vannområder. Vannområdegrensene følger ikke eksakt kommunegrenser og heller ikke de eksakte nedslagsfeltene.

Innsender: Kartverket

Eier: Norges vassdrags- og energidirektorat

Versjons ID 1

Oppdatert: 25.03.2019 03:30:56

Bruksområde

Vannområder brukes i forvaltningsarbeid, planarbeid og ved rapportering. Måledata om tilstand og utvikling innen vannregioner og vannområder sammenstilles for å se tilstand og utvikling over tid. Elleve vannregionmyndigheter koordinerer arbeidet i de til sammen 18 vannregionene, mens kommuner har forvaltningsoppgaver i vannområdene.

Inspire tema: Hydrografi

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata:
Brukbar
Metadatatjeneste
God
Deling av data
Ikke levert
WMS:
Brukbar
Nedlastingstjeneste WFS
Ikke levert
Nedlastingstjeneste Atom-feed
Ikke levert
Nedlastingstjeneste WFS eller Atom-feed
Ikke levert
Harmoniserte data
Ikke levert
Spatial data service
Ikke levert