River Basin District Sub-units

Dataset

Definition: Et vannområde er administrativ inndeling for forvaltning av vann og vassdrag, inkludert grunnvannsforekomster og kystnære marine områder. Vannområde er en underinndeling under vannregion. Flere vannområder utgjør en vannregion. Inndelingen bygger på inndelingskriteringer fra vannforskriften, som implementerer EUs vannrammedirektiv (Water Framework Directive). Norge er inndelt i totalt 105 vannområder. Vannområdegrensene følger ikke eksakt kommunegrenser og heller ikke de eksakte nedslagsfeltene. I de fleste vannområdene er det ansatt en vannområdekoordinator i et spleiselag mellom de involverte kommunene, fylkeskommunene og staten. Arbeidet i vannområdene skal sikre deltakelsen fra kommunene og lokal medvirkning, koordinere mellom kommunene og gjøre disse gode på vannforvaltning, og legge grunnlaget for det regionale arbeidet med vannforvaltningsplaner og tilhørende tiltaksprogrammer. Måledata om tilstand og utvikling innen vannregioner og vannområder sammenstilles for å se tilstand og utvikling over tid.

Updated: 02.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Environment Agency
Version number 1

Usage

Vannområder brukes i forvaltningsarbeid, planarbeid og ved rapportering.

Inspire tema: Hydrography

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata service status
good
Sharing of data
good
WMS:
useable
Download service WFS
deficient
Download service Atom feed
deficient
Download service WFS or Atom-feed
deficient
Harmoniserte data
deficient
Spatial data service
deficient