Noise zones railway network

Dataset

Definition: Datasettet inneheld støysonekart for Bane NORs jernbanenett utarbeidd i samsvar med "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442)". Støysonekarta viser berekna raud (Lden>68 dB) og gul (Lden>58dB) støysone.

Updated: 02.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Bane NOR SF
Version number 1

Usage

Støysonekarta er eit viktig grunnlag for kommunal arealplanlegging. Støysonekart vert utarbeidd for at utbyggjarar og publikum skal sjå kor støy er eit problem og derfor må være tema i nye planar. Det skal alltid gjerast mer nøyaktige støyberekningar dersom det er aktuelt med utbygging av støyømfintlig bebyggelse innanfor støysonane.

Inspire tema: Area management/restriction/regulation zones and reporting units

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata service status
good
Sharing of data
good
WMS:
useable
Download service WFS
useable
Download service Atom feed
good
Download service WFS or Atom-feed
good
Harmoniserte data
deficient
Spatial data service
deficient