Sjøkart - Dybdedata

Datasett

Dette er ugraderte dybdedata til fri bruk. Dybdeinformasjonen er referert til sjøkartnull. Kystkontur, konstruert kyst og skjær er referert til middel høyvann. Dybdedataene er grunnlag for Kartverkets navigasjonsprodukter og tjenester. Dybdepunkt og kurveintervall er ihht Forsvarets navigasjonsplan, dvs. 50m mellom dybdepunktene og kurveintervall: 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100, 150, 200, 250 etc.

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 16.02.2019 03:34:57

Bruksområde

Dybdedataene kan benyttes til planlegging, modellering, illustrasjoner, forskning og analyse i forbindelse med f.eks: - kystsoneplanlegging - utbygging i havneområder og i kystsonen - miljøovervåkning - geologiske undersøkelser - foreløpig masseberegning - underlag for ulike type temakart - forprosjektering av forskjellige petroleumsaktiviteter - planlegging av fiskeri og havbruk - underlag for verneområder - underlag for beredskapsplaner - forprosjektering av trase for sjøkabel/rørledning Dybdedataene gjelder kun saltvann. Dybdedatasettet finnes også som wms- og wfs-tjeneste se Sjøkart - Dybdedata WMS eller Sjøkart - Dybdedata WFS. Ved videre behov for høyoppløselige dybdedata vises det til Sjømålingsdata (disse må avgraderes).

Inspire tema: Høyde, Hydrografi, Havområder

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata:
God
Metadatatjeneste
God
Deling av data
Ikke levert
WMS:
Brukbar
Nedlastingstjeneste WFS
Brukbar
Nedlastingstjeneste Atom-feed
God
Nedlastingstjeneste WFS eller Atom-feed
God
Harmoniserte data
Ikke levert
Spatial data service
Ikke levert