Protected sites

Dataset

Definition: Datasettet inneholder verneområder og vernede enkeltobjekt i Norge, herunder Svalbard og Jan Mayen. Verneområder opprettes først og fremst for å bevare naturverdier av nasjonal betydning. Dette er verdier vi skal ta vare på for all overskuelig framtid, også med tanke på naturopplevelse og kunnskap om naturen. Verneområdene forvaltes av fylkesmannen, kommunen, et nasjonalparkstyre eller et interkommunalt verneområdestyre. Datasettet gir en oversikt over hvilke områder som er vernet etter følgende lover: - naturmangfoldloven av 2009 - biotopvern etter viltloven av 1981 - naturvernloven av 1970 - lov om naturvern av 1954 - lov om Jan Mayen av 1930 - lov om naturfredning av 1910. I tillegg inneholder det områder vernet etter følgende lovverk på Svalbard: - Svalbardloven av 1925 - Svalbardmiljøloven av 2002. For vernevedtak etter 1970 gir datasettet også tilgang til verneforskriften som gjelder for hvert enkelt verneområde.

Updated: 02.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Environment Agency
Version number 1

Usage

The dataset provides valuable information for use in municipal spatial planning and other land use planning, for example.

Inspire tema: Protected sites

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata service status
good
Sharing of data
good
WMS:
useable
Download service WFS
deficient
Download service Atom feed
good
Download service WFS or Atom-feed
good
Harmoniserte data
deficient
Spatial data service
deficient