Marine sedimentasjonsmiljø

Datasett

Datasettet gir en oversikt over dominerende sedimentasjonsmiljø i det kartlagte området. Dette er en tolkning av hvilke prosesser som virker på og nær havbunnen når det gjelder avsetning, transport og utvasking av sedimenter. Datagrunnlaget for dette tema er basert på innholdet i kornstørrelseskart, altså kart som viser kornstørrelsesfordelingen i sedimenter i et område. Detaljerte terrengformkart og video av sjøbunnen har inngått som støtte i tolkningen. Temakoder og egenskaper følger i hovedsak SOSI-standarden. I egenskapstabellen til datasettet er det gitt opplysninger om de forskjellige sedimentasjonsmiljøklasser, utarbeidet av NGU. Ut fra informasjon om sedimentasjonsmiljø kan det videreutvikles andre tema som f.eks. bunnstrømmer, sedimenttransport, miljøgiftdistribusjon osv.

Innsender: Kartverket

Eier: Norges geologiske undersøkelse

Versjons ID 1

Oppdatert: 16.02.2019 03:32:03

Bruksområde

Datasettet kan anvendes som underlag i overordnet areal- og miljøplanlegging, habitatskartlegging, sårbarhetsanalyser, konsekvensutredninger i forbindelse med installasjoner på sjøbunnen osv.

Inspire tema: Oseanografiske geografiske forhold

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata:
God
Metadatatjeneste
God
Deling av data
Ikke levert
WMS:
Brukbar
Nedlastingstjeneste WFS
Ikke levert
Nedlastingstjeneste Atom-feed
Ikke levert
Nedlastingstjeneste WFS eller Atom-feed
Ikke levert
Harmoniserte data
Ikke levert
Spatial data service
Ikke levert