Løsmasser forenklet kart (N1000)

Datasett

Datasettet inneholder tema jordarter og viser løsmassefordelingen for hele Norge. Målestokk er 1:1 million. Som grunnlag er benyttet alle tilgjengelige kvartærgeologiske kart i mer detaljerte målestokker, og i øvrige områder ble det utført flyfototolkning med feltkontroll langs hovedveiene. I oppdatert versjon 3 (2013) er flatetema jordarter behold uforandret fra første utgivelse i 1990, mens linjetemaene randmorener og eskere er supplert og ajourført ved gjennomgang av nyere kart og flybilder (www.norgeibilder.no / www.norgei3D.no).

Innsender: Kartverket

Eier: Norges geologiske undersøkelse

Versjons ID 1

Oppdatert: 19.03.2019 03:32:28

Bruksområde

Datasettet gir en grov oversikt over jordartsfordelingen i Norge.

Inspire tema: Geologi

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata:
God
Metadatatjeneste
God
Deling av data
Ikke levert
WMS:
Brukbar
Nedlastingstjeneste WFS
Ikke levert
Nedlastingstjeneste Atom-feed
Ikke levert
Nedlastingstjeneste WFS eller Atom-feed
Ikke levert
Harmoniserte data
Ikke levert
Spatial data service
Ikke levert