Jord- og flomskred aktsomhetsområder

Datasett

Aktsomhetsområder for jord- og flomskred viser potensielle utløpsområder for alle typer løsmasseskred bortsett fra kvikkleireskred og store flomskred i slake elveløp. Ved bruk av datasettet til analyseformål bør som hovedregel hele utløpsområdet vurderes. Utløpsområdet dekker alle areal hvor skredet fortsatt inneholder en viss andel fast materiale som kan avsettes. Dersom vanninnholdet i skredet er veldig høyt, kan selve vanninnholdet av skredet i visse tilfeller flyte enda lenger. Aktsomhetskartet kan være nyttige i samband med overvåkning og beredskap i spesielt utsatte områder der mer detaljerte kart ikke finnes.

Innsender: Kartverket

Eier: Norges vassdrags- og energidirektorat

Versjons ID 1

Oppdatert: 23.03.2019 03:33:03

Bruksområde

Kommunal planbehandling på kommuneplan nivå. Overvåking og beredskap. NVE fraskriver seg ansvar for skade som skyldes feil i data og feil bruk av data.

Inspire tema: Områder med naturbetingede farer

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata:
God
Metadatatjeneste
God
Deling av data
Ikke levert
WMS:
Ikke levert
Nedlastingstjeneste WFS
Ikke levert
Nedlastingstjeneste Atom-feed
God
Nedlastingstjeneste WFS eller Atom-feed
God
Harmoniserte data
Ikke levert
Spatial data service
Ikke levert