Hovedled og Biled, havneavgrensning

Datasett

Farleden er gitt gjennom forskrift av 30. november 2009 nr. 1477 (forskrift om farleder). Hele norskekysten er i dag dekket av et standardisert referansesystem av ulike farledskategorier. Farledsstrukturen omfatter nettverket av sjøverts transportårer og er et nasjonalt geografisk referansesystem for tiltak innen forvaltning, planlegging, utbygging og operativ virksomhet i kystsonen. Mer om farledsstrukturen: http://www.kystverket.no/Maritim-infrastruktur/Farleder/Farledsstrukturen/ Datasettet viser havneavgrensning til de 32 stk havnene som er listet i farledsforskriften. Ved disse havnene opphører hovedleder og bilder ved kai.

Innsender: Kartverket

Eier: Kystverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 25.03.2019 03:33:53

Bruksområde

Datasettet viser havneavgrensning til de 32 stk havnene som er listet i farledsforskriften. Ved disse havnene går hovedleder og bilder, og dermed statens ansvarsområde, helt inn til kai.

Inspire tema: Transportnett

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata:
God
Metadatatjeneste
God
Deling av data
Ikke levert
WMS:
Brukbar
Nedlastingstjeneste WFS
Brukbar
Nedlastingstjeneste Atom-feed
God
Nedlastingstjeneste WFS eller Atom-feed
God
Harmoniserte data
Ikke levert
Spatial data service
Ikke levert