Bunnsedimenter (kornstørrelse), detaljert

Datasett

Datasettet viser kornstørrelsessammensetning i sjøbunnssedimentenes øvre del (øverste 0-50 cm av sjøbunnen). Kornstørrelsesdata er basert på analyser av sjøbunnsprøver, analyser og tolkning av digitale reflektivitetsdata, samt tolkning av analoge og digitale seismiske data. Detaljerte vanndypsdata og video av sjøbunnen har inngått som støtte i tolkningen. Temakoder og egenskaper følger i hovedsak SOSI-standarden, versjon 4.0. I egenskapstabellen til datasettet er det gitt opplysninger om de forskjellige kornstørrelsesklasser og hvilken benevnelse som brukes ut fra innholdet av ulike fraksjoner i sedimenter. Ved å gruppere kornstørrelsesklasser på en geologisk grunnet måte kan datasettet visualiserers som andre temakart, som f.eks. Bunnfellingsområder (områder der det skjer avsetning av finkornete sedimenter), og Gravbarhet (sedimenter gruppert og presentert etter hvor enkelt det er å grave i bunnen). Ut fra informasjon om kornstørrelsesfordeling kan det videreutvikles andre tema som f.eks. sedimentasjonsmiljø, bunnstrømsdata, ankringsforhold osv.

Innsender: Kartverket

Eier: Norges geologiske undersøkelse

Versjons ID 1

Oppdatert: 25.03.2019 03:31:15

Bruksområde

Datasettet kan anvendes som underlag i overordnet areal- og miljøplanlegging, sårbarhetsanalyser, habitatskartlegging, i forbindelse med installasjoner på sjøbunnen osv. Kart som viser løsmasser / sedimenter klassifisert etter kornstørrelse gir en god oversikt over sedimentasjonsmiljøet og sjøbunnens beskaffenhet.

Inspire tema: Havområder

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata:
God
Metadatatjeneste
God
Deling av data
Ikke levert
WMS:
Brukbar
Nedlastingstjeneste WFS
Ikke levert
Nedlastingstjeneste Atom-feed
Ikke levert
Nedlastingstjeneste WFS eller Atom-feed
Ikke levert
Harmoniserte data
Ikke levert
Spatial data service
Ikke levert