Land use

Dataset

SSB-arealbruk skal være et landsdekkende datasett som gir oversikt over bebygd og opparbeidet areal og hvordan dette brukes. Datasettet danner deler av grunnlaget for SSBs arealstatistikk. SSB-arealbruk er basert på en rekke digitale kartdata, tilrettelagt og sammensatt slik at det kvalitetsmessig beste datasettet blir valgt ut der det er tilgjengelig, men der slikt datagrunnlag ikke finnes tas datagrunnlag av enklere kvalitet inn.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Statistics Norway

Version number 1

Updated: 1/27/2021 3:30:53 AM

Usage

SSB-arealbruk er sammensatt av registerinformasjon og en lang rekke kartgrunnlag, og viser arealbruksstatus for aktuelt år så fullstendig og detaljert som mulig. SSB-arealbruk er egnet til overvåking av utviklingen sett opp mot rådende nasjonale mål og retningslinjer. I tillegg kan den fungere som et informasjonsgrunnlag for utforming av nye nasjonale strategier. Det kan også være et kunnskapsgrunnlag i mer regionalt og lokalt planarbeid, og danne grunnlag for analyser.

Inspire tema: Land use

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata service status
good
Sharing of data
good
WMS:
deficient
Download service WFS
deficient
Download service Atom feed
good
Download service WFS or Atom-feed
good
Harmoniserte data
deficient
Spatial data service
deficient