Vannområder

Et vannområde er administrativ inndeling for forvaltning av vann og vassdrag, inkludert grunnvannsforekomster og kystnære marine områder. Vannområde er en underinndeling under vannregion. Flere vannområder utgjør en vannregion. Inndelingen bygger på inndelingskriteringer fra vannforskriften, som implementerer EUs vannrammedirektiv (Water Framework Directive). Norge er inndelt i totalt 106 vannområder. Vannområdegrensene følger ikke eksakt kommunegrenser og heller ikke de eksakte nedslagsfeltene.

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Norges vassdrags- og energidirektorat

Versjons ID 1

Oppdatert: 22.02.2019 04:04:25

Bruksområde

Vannområder brukes i forvaltningsarbeid, planarbeid og ved rapportering. Måledata om tilstand og utvikling innen vannregioner og vannområder sammenstilles for å se tilstand og utvikling over tid. Elleve vannregionmyndigheter koordinerer arbeidet i de til sammen 18 vannregionene, mens kommuner har forvaltningsoppgaver i vannområdene.

Temagruppe: Annen

Inspire i henhold rapportering: Ja

DOK i henhold til KMD-definisjon: Nei

Norge digitalt-avtale: Ja

Arealplaner underlagt Pbl: Nei

Underlagt Geodataloven: Nei

DOK-status

DOK-status: Forslag

DOK-status godkjent:

Oppdatert: 22.02.2019 04:04:25

Geodatalov status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata
Brukbar
Produktspesifikasjon
Ikke levert
SOSI-krav status
Ikke levert
GML-krav status
Ikke levert
WMS status
Brukbar
WFS status
Ikke levert
ATOM-feed status
Ikke levert
Nedlastingskrav status
Ikke levert