Støykartlegging veg etter T-1442

Denne tjenesten inneholder Støyvarselkart etter T-1442. Støyvarselkartene er utarbeidet etter Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442). Støyvarselkartene viser beregnet rød (Lden>65dB) og gul (Lden>55dB) støysone langs riks- og fylkesveg. Støyvarselkartene fra Statens vegvesen viser en prognosesituasjon 15–20 år fram i tid. Det vil si at trafikkvolum (ÅDT), som er en av de viktigste parameterne i støyberegningsmodellen, er fremskrevet (basert på prognoser) til oppgitt beregningsår. Beregningshøyden er 4 meter. Kartleggingene er gjennomført med Statens vegvesens beregningsverktøy NorStøy. Beregningsmetode er Nord2000Road. Data om vegene og trafikken hentes fra Nasjonal vegdatabank (NVDB). De viktigste parameterne er ÅDT, tungtrafikkandel og hastighet. Kartdata hentes fra felles kartdatabasen (FKB). Informasjon om bygninger hentes fra matrikkelen.

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Statens vegvesen

Versjons ID 1

Oppdatert: 22.02.2019 04:05:43

Bruksområde

Støyvarselkartene er et viktig grunnlag for kommunens arealplanlegging, og samtidig en dokumentasjon for anleggseier i forhold til bygninger som oppføres i strid med retningslinjene for arealbruk i støysonene. Støyvarselkart lages også for at utbyggere og publikum skal se hvor støy er et problem og derfor må være tema i nye planer. Det skal alltid gjøres mer nøyaktige støyberegninger dersom det er aktuelt med utbygging av støyømfintlig bebyggelse innenfor støysonene.

Temagruppe: Forurensning

Inspire i henhold rapportering: Nei

DOK i henhold til KMD-definisjon: Ja

Norge digitalt-avtale: Ja

Arealplaner underlagt Pbl: Nei

Underlagt Geodataloven: Ja

DOK-status

DOK-status: Forslag

DOK-status godkjent:

Oppdatert: 22.02.2019 04:05:43

Geodatalov status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata
God
Produktspesifikasjon
God
SOSI-krav status
Brukbar
GML-krav status
Ikke levert
WMS status
God
WFS status
Ikke levert
ATOM-feed status
God
Nedlastingskrav status
God