Noise zones roads - T-1442

Denne tjenesten inneholder Støyvarselkart etter T-1442. Støyvarselkartene er utarbeidet etter Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442). Støyvarselkartene viser beregnet rød (Lden>65dB) og gul (Lden>55dB) støysone langs riks- og fylkesveg. Støyvarselkartene fra Statens vegvesen viser en prognosesituasjon 15–20 år fram i tid. Det vil si at trafikkvolum (ÅDT), som er en av de viktigste parameterne i støyberegningsmodellen, er fremskrevet (basert på prognoser) til oppgitt beregningsår. Beregningshøyden er 4 meter. Kartleggingene er gjennomført med Statens vegvesens beregningsverktøy NorStøy. Beregningsmetode er Nord2000Road. Data om vegene og trafikken hentes fra Nasjonal vegdatabank (NVDB). De viktigste parameterne er ÅDT, tungtrafikkandel og hastighet. Kartdata hentes fra felles kartdatabasen (FKB). Informasjon om bygninger hentes fra matrikkelen.

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Public Roads Administration

Version number 1

Updated: 3/29/2020 4:16:51 AM

Usage

The data is included in municipal plans as zones requiring special consideration. They can also be used for zoning plan work

Theme: Pollution

In scope of Inspire Directive: No

DOK according to KMD-definitions: Yes

In scope of Norway digital agreement: Yes

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: Yes

Mareano: No

Ecological Base Map: No

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 3/29/2020 4:16:51 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
good
Product spesification
good
SOSI requirement status
useable
GML requirement status
good
WMS status
deficient
WFS status
deficient
ATOM feed status
good
Nedlastingskrav status
good