Protected sites

Status: Submitted

Definition: Datasettet inneholder verneområder og vernede enkeltobjekt i Norge, herunder Svalbard og Jan Mayen. Verneområder opprettes først og fremst for å bevare naturverdier av nasjonal betydning. Dette er verdier vi skal ta vare på for all overskuelig framtid, også med tanke på naturopplevelse og kunnskap om naturen. Verneområdene forvaltes av fylkesmannen, kommunen, et nasjonalparkstyre eller et interkommunalt verneområdestyre. Datasettet gir en oversikt over hvilke områder som er vernet etter følgende lover: - naturmangfoldloven av 2009 - biotopvern etter viltloven av 1981 - naturvernloven av 1970 - lov om naturvern av 1954 - lov om Jan Mayen av 1930 - lov om naturfredning av 1910. I tillegg inneholder det områder vernet etter følgende lovverk på Svalbard: - Svalbardloven av 1925 - Svalbardmiljøloven av 2002. For vernevedtak etter 1970 gir datasettet også tilgang til verneforskriften som gjelder for hvert enkelt verneområde.

Updated: 03.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Environment Agency
Version number 1

Usage

The dataset provides valuable information for use in municipal spatial planning and other land use planning, for example.

Theme: Nature

In scope of Inspire Directive: Yes

DOK according to KMD-definitions: Yes

In scope of Norway digital agreement: Yes

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: Yes

Mareano: No

Ecological Base Map: No

Modellbaserte vegprosjekter: Yes

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 6/3/2023 4:23:06 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
good
Product spesification
good
SOSI requirement status
useable
GML requirement status
useable
WMS status
useable
WFS status
notset
ATOM feed status
good
Nedlastingskrav status
good