Selected nature types

Datasettet viser registrerte forekomster av utvalgte naturtyper som som ble vedtatt av Kongen i Statsråd 13.05.2011 etter naturmangfold-lovens § 52. De utvalgte naturtypene omfatter: Slåttemark, Slåttemyr, Kalksjøer, Kalk-lindeskog, Hule eiker. Forskriften gjelder ikke innenfor verneområder. Forskriften for utvalgte naturtyper gjelder uavhengig av om forekomsten er registrert i Naturbase eller ikke, forutsatt at den fyller kravene i forskriften. Fylkesmannen vil etter beste evne informere grunneiere og andre tiltakshavere om forekomster av utvalgte naturtyper, og vil kunne bistå dersom det er usikkerhet om hvorvidt en registrert forekomst av en utvalgt naturtype er reell eller ikke.

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Environment Agency

Version number 1

Updated: 5/29/2020 4:22:38 AM

Usage

Land planning

Theme: Nature

In scope of Inspire Directive: No

DOK according to KMD-definitions: Yes

In scope of Norway digital agreement: Yes

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: Yes

Mareano: No

Ecological Base Map: No

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 5/29/2020 4:22:38 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
good
Product spesification
deficient
SOSI requirement status
useable
GML requirement status
deficient
WMS status
good
WFS status
useable
ATOM feed status
deficient
Nedlastingskrav status
useable