Naturtyper - Miljødirektoratets instruks

Status: Submitted

Definition: Datasettet viser naturtypelokaliteter kartlagt etter Miljødirektoratets instruks. Naturtyper prioritert for kartlegging er rødlistede naturtyper og naturtyper med sentral økosystemfunksjon. Type- og beskrivelsessystemet Natur i Norge er benyttet for å dokumentere det faglige innholdet. Hver lokalitet er gitt en økologisk kvalitet, basert på tilstand og naturmangfold. Den enkelte lokalitet består av én naturtype, som er beskrevet i instruksen. Naturtypen har en definisjon i form av én eller flere mulige kartleggingsenheter i NiN, eventuelt i kombinasjon med bestemte beskrivelsesvariabler (Definerende variabler). Lokalitetens økologiske tilstand registreres ved hjelp av et sett med beskrivelsesvariabler som er definert som relevante for den aktuelle naturtypen. Innslag av fremmede arter og spor etter tunge kjøretøy er eksempler på slike variabler. Basert på trinnverdier for variablene og regler i metodikken settes en samlet vurdering av tilstand. Tilsvarende vurderes lokaliteten når det gjelder naturmangfold. Naturmangfold vurderes primært med grunnlag i funn av spesifikke arter og funn av biologisk viktige livsmiljøer. Vurderingen av tilstand og naturmangfold danner grunnlag for å gi lokaliteten en samlet vurdering av økologisk kvalitet; Lokalitetskvalitet. Knyttet til tilstand og naturmangfold er det også gitt tekstlig informasjon.

Updated: 06.12.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Environment Agency
Version number 1

Usage

Datasettet er egnet til bruk i alle typer plan- og arealforvaltningsoppgaver, i enkeltsaksbehandling og som grunnlag for beslutninger i næring. Avgrensningene er jevnt over presise, og vurdert faglig presisjon er angitt for hver enkelt lokalitet (nøyaktighetsklasse).

Theme: Nature

In scope of Inspire Directive: No

DOK according to KMD-definitions: Yes

In scope of Norway digital agreement: Yes

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: Yes

Mareano: No

Ecological Base Map: Yes

Modellbaserte vegprosjekter: Yes

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 12/6/2022 4:23:54 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
good
Product spesification
deficient
SOSI requirement status
useable
GML requirement status
useable
WMS status
good
WFS status
deficient
ATOM feed status
good
Nedlastingskrav status
good