Naturtyper - DN-håndbok 19

Datasettet viser forekomster av marine naturtyper som er vurdert som svært viktige (A), viktige (B) og lokalt viktige (C) for biologisk mangfold. Disse lokalitetene befinner seg både innenfor og utenfor områder som er vernet etter naturmangfoldloven/naturvernloven. Utenom verneområdene må disse verdiene ivaretas primært gjennom kommunenes og sektorenes arealforvaltning. Kriteriene for verdisettingen finnes i DN-håndbok 19 Kartlegging av marint biologisk mangfold. Verdisettingen er et viktig hjelpemiddel ved konsekvensutredninger og andre vurderinger som legges til grunn for arealbruk. Marin biomangfoldkartlegging startet i 2000 og og er gjennomført i samarbeid med Fiskeridirektoratet.

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Environment Agency

Version number 1

Updated: 12/15/2019 4:19:24 AM

Usage

Datasettet viser naturtypelokaliteter som det bør tas spesielt hensyn til i arealplanleggingen. Ved kommunal planlegging bør nedbygging av lokalitetene unngås, og det bør velges arealformål som bidrar til å ivareta lokalitetene. Hensynssoner med retningslinjer (arealdelen) og bestemmelser (reguleringsplan) kan også benyttes for å synliggjøre at det må tas spesielt hensyn til de kartlagte lokalitetene. Konflikt med lokaliteter av nasjonal eller vesentlig regional interesse kan gi grunnlag for innsigelse i saker etter plan- og bygningsloven. Datasettet egner seg for fremstilling av temakart, oversiktskart, interaktive kart, kartløsninger på internett og til analyser.

Theme: Nature

In scope of Inspire Directive: No

DOK according to KMD-definitions: No

In scope of Norway digital agreement: Yes

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: No

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 12/15/2019 4:19:24 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
good
Product spesification
good
SOSI requirement status
useable
GML requirement status
deficient
WMS status
useable
WFS status
deficient
ATOM feed status
deficient
Nedlastingskrav status
deficient