Jordsmonn - Jordkvalitet

Kartlaget jordkvalitet viser en vurdering av jordegenskaper som er viktig for den agronomiske bruken av jorda, samt jordbruksarealets hellingsgrad. Jordkvalitetskartet er beregnet uavhengig av klima og forutsetter at jorda er drevet i henhold til god agronomisk praksis. Rundt halvparten av Norges fulldyrka og overflatedyrka jord er jordsmonnskartlagt. Hovedvekten av det kartlagte området finnes på Sør-Østlandet, Trøndelag og Jæren. På enkelte steder er også også innmarksbeite kartlagt.

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Versjons ID 1

Oppdatert: 16.02.2019 04:03:30

Bruksområde

Jordkvalitetskartet er først og fremst et redskap for bruk i planlegging og utredning av utbyggingsprosjekter som berører dyrka mark. Samtidig gir dataene grunnlag for klimaplanlegging og risikovurderinger knyttet til avrenning fra landbruksarealer. Jordsmonn er sammen med klima avgjørende for dyrkingspotensialet, følsomheten for erosjon og utvasking av næringsstoffer og plantevernmidler.

Temagruppe: Landbruk

Inspire i henhold rapportering: Nei

DOK i henhold til KMD-definisjon: Ja

Norge digitalt-avtale: Ja

Arealplaner underlagt Pbl: Nei

Underlagt Geodataloven: Ja

DOK-status

DOK-status: Forslag

DOK-status godkjent:

Oppdatert: 16.02.2019 04:03:30

Geodatalov status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata
God
Produktspesifikasjon
God
SOSI-krav status
God
GML-krav status
God
WMS status
God
WFS status
Brukbar
ATOM-feed status
Ikke levert
Nedlastingskrav status
Brukbar