Forvaltningsområder for rovdyr

Datasettet inneholder offisielle grenser for forvaltningsområdene fastsatt av rovviltnemndene for rovdyrene gaupe, jerv, ulv og bjørn. Innenfor disse områdene skal rovdyr ha prioritet, utenfor disse områder har beitedyr prioritet. Dette innebærer blant annet at rovdyrområdene er prioriterte yngleområder for rovvilt, og innenfor forvaltningsområdene vil dermed virkemidler være rettet mot beitedyr, for eksempel i form av støtte til inngjerding, tidlig nedsanking av beitedyr og så videre. For Hedmark fylke har den regionale rovviltnemnda definert deler av det prioriterte området til bjørn og gaupe som område hvor det kan tillates rovdyr med unger. For mer informasjon om denne soneinndelingen i Hedmark fylke bes fylkesmannens miljøvernavdeling kontaktes.

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Miljødirektoratet

Versjons ID 1

Oppdatert: 22.02.2019 04:02:58

Temagruppe: Natur

Inspire i henhold rapportering: Ja

DOK i henhold til KMD-definisjon: Nei

Norge digitalt-avtale: Ja

Arealplaner underlagt Pbl: Nei

Underlagt Geodataloven: Nei

DOK-status

DOK-status: Forslag

DOK-status godkjent:

Oppdatert: 22.02.2019 04:02:58

Geodatalov status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata
God
Produktspesifikasjon
Ikke levert
SOSI-krav status
God
GML-krav status
God
WMS status
Brukbar
WFS status
Ikke levert
ATOM-feed status
Ikke levert
Nedlastingskrav status
Ikke levert