Arter funksjonsområder

Status: Submitted

Definition: Datasettet viser forekomst av arter og funksjonsområder for disse. Med funksjonsområder menes beiteområder, leveområder, hekkeområder etc. Datasettet er ikke et fullstendig datasett for alle arter, men er hovedsakelig fokusert på prioriterte arter etter naturmangfoldloven, rødlistearter og artene som inngår i viltkartleggingen etter DN håndbok nr. 11- 2000 Viltkartlegging. Datasettet inneholder - Hjortevilt, herunder villrein - Småvilt - Trua og sårbare arter innen alle organismegrupper - Økologiske funksjonsområder for prioriterte arter etter naturmangfoldloven DNs artsdata utveksles med Artsdatabankens tjeneste Artskart og kan gjenfinnes der sammen med data fra andre leverandører.

Updated: 22.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Environment Agency

Usage

Datasettet gir verdifull informasjon til bruk bl.a. i den kommunale arealplanleggingen og annen planlegging av arealbruk.

Theme: Nature

In scope of Inspire Directive: No

DOK according to KMD-definitions: No

In scope of Norway digital agreement: No

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: No

Mareano: No

Ecological Base Map: No

Modellbaserte vegprosjekter: Yes

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 5/22/2024 4:11:51 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
good
Product spesification
deficient
SOSI requirement status
useable
GML requirement status
deficient
WMS status
good
WFS status
notset
ATOM feed status
good
Nedlastingskrav status
good