Species of national priority

Status: Submitted

Definition: Arter av nasjonal forvaltningsinteresse er et forvaltningsrettet datasett som distribueres av Miljødirektoratet, der datafangsten helt og fullt er basert på dataflyten for artsdata som er etablert av Artsdatabanken. Artsdatabanken har siden etableringen i 2005 etablert dataflyt med relevante institusjoner og relevante databaser. Eierskapet til data er avklart og ligger hos originalverten. Arter av nasjonal forvaltningsinteresse består både av arter som trenger beskyttelse og arter som er skadelige (fremmede). Alle relevante artsgrupper er omfattet. Beslutning om hvilke arter som inngår er i all hovedsak tatt i henhold til ulike relevante statuser som arter kan befinne seg i. Trua arter, ansvarsarter og freda arter er eksempler på slike statuser, som i datasettet er definert som utvalgskriterier. I tillegg til at det er besluttet hvilke arter som skal inngå, er det besluttet to kvalitetsparametere som må være utfylt eller som må fylle noen minstekrav; geografisk presisjon og funksjon (aktivitet). Disse kravene varierer mellom ulike artsgrupper. Kartlagte forekomster av sensitive funksjonsområder for gitte arter, dvs. forekomster som det ikke skal være allmenn tilgang til detaljert informasjon om, er ikke inkludert i dette datasettet.

Updated: 03.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Environment Agency
Version number 1

Usage

The dataset provides valuable information for use in municipal spatial planning and other land use planning, for example. The dataset also provides guidance on which species ought to be focused on when mapping species.

Theme: Nature

In scope of Inspire Directive: Yes

DOK according to KMD-definitions: Yes

In scope of Norway digital agreement: Yes

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: Yes

Mareano: No

Ecological Base Map: Yes

Modellbaserte vegprosjekter: Yes

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 6/3/2023 4:13:35 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
good
Product spesification
good
SOSI requirement status
useable
GML requirement status
useable
WMS status
useable
WFS status
notset
ATOM feed status
good
Nedlastingskrav status
good