Species of national priority

Datasettet viser kartlagte forekomster av arter som Miljødirektoratet anser for å ha nasjonal forvaltningsinteresse. Artene er valgt ut etter spesifikke kvalitetskrav (funksjon til art og geografisk presisjon på data) og åtte utvalgskriterier og vises under tre forskjellige forvaltningsnivåer. Datasettet inneholder både punkter og flater. Data i dette datasettet hentes fra Artsdatabankens tjeneste Artskart. Artskart henter og formidler data fra et stort antall databaser i ulike institusjoner, og innholdet i datasettet Arter av nasjonal forvaltningsinteresse utgjør en liten del av det totale volumet i Artskart.

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Environment Agency

Version number 1

Updated: 4/9/2020 4:11:51 AM

Usage

The dataset provides valuable information for use in municipal spatial planning and other land use planning, for example. The dataset also provides guidance on which species ought to be focused on when mapping species.

Theme: Nature

In scope of Inspire Directive: Yes

DOK according to KMD-definitions: Yes

In scope of Norway digital agreement: Yes

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: Yes

Mareano: No

Ecological Base Map: No

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 4/9/2020 4:11:51 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
good
Product spesification
good
SOSI requirement status
useable
GML requirement status
deficient
WMS status
good
WFS status
deficient
ATOM feed status
deficient
Nedlastingskrav status
deficient