Land use

SSB-arealbruk skal være et landsdekkende datasett som gir oversikt over bebygd og opparbeidet areal og hvordan dette brukes. Datasettet danner deler av grunnlaget for SSBs arealstatistikk. SSB-arealbruk er basert på en rekke digitale kartdata, tilrettelagt og sammensatt slik at det kvalitetsmessig beste datasettet blir valgt ut der det er tilgjengelig, men der slikt datagrunnlag ikke finnes tas datagrunnlag av enklere kvalitet inn.

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Statistics Norway

Version number 1

Updated: 7/16/2020 4:12:42 AM

Usage

SSB-arealbruk er sammensatt av registerinformasjon og en lang rekke kartgrunnlag, og viser arealbruksstatus for aktuelt år så fullstendig og detaljert som mulig. SSB-arealbruk er egnet til overvåking av utviklingen sett opp mot rådende nasjonale mål og retningslinjer. I tillegg kan den fungere som et informasjonsgrunnlag for utforming av nye nasjonale strategier. Det kan også være et kunnskapsgrunnlag i mer regionalt og lokalt planarbeid, og danne grunnlag for analyser.

Theme: Population

In scope of Inspire Directive: Yes

DOK according to KMD-definitions: Yes

In scope of Norway digital agreement: Yes

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: Yes

Mareano: No

Ecological Base Map: No

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 7/16/2020 4:12:42 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
good
Product spesification
good
SOSI requirement status
good
GML requirement status
good
WMS status
good
WFS status
useable
ATOM feed status
good
Nedlastingskrav status
good