Villreinområder

Datasettet viser leveområder og funksjonsområder for villrein, som det bør tas spesielt hensyn til i arealplanlegging mv. Ved kommunal planlegging bør nedbygging eller forstyrrende tiltak unngås, og det bør velges arealformål som bidrar til å ivareta områdene. Hensynssoner med retningslinjer (arealdelen) og bestemmelser (reguleringsplan) kan også benyttes for å synliggjøre dette. Konflikt med lokaliteter av nasjonal eller vesentlig regional interesse kan gi grunnlag for innsigelse i saker etter plan- og bygningsloven.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Environment Agency

Version number 1

Updated: 2/19/2020 3:08:38 AM

Usage

Datasettet egner seg for fremstilling av temakart, oversiktskart, interaktive kart, kartløsninger på internett og til geografiske analyser.

Dataset type: National

Theme: Natur

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date:

Updated: 2/19/2020 3:08:38 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
useable
Product spesification
good
WMS status
useable
WFS status
deficient
SOSI requirement status
useable
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
deficient
ATOM feed status
deficient