Villreinområder

Definition: Datasettet inneholder data fra nasjonale villreinområder. På Norges fastland finnes 24 villreinområder, hvorav ti er utpekt som nasjonale. Disse er Forollhogna, Hardangervidda, Knutshø, Nordfjella, Reinheimen-Breheimen, Rondane, Setesdal-Austhei, Setesdal-Ryfylke, Snøhetta og Sølnkletten. \\n\\nDatasettet viser yttergrenser for villreinbestandenes biologiske leveområde. I tillegg vises funksjonsområder der dette er kartlagt. Funksjonsområdene i datasettet er trekkvei og trekkområde, beiteområde, kalvingsområde og brunstområde. Den største polygonen for hvert villreinområde viser yttergrensen for leveområdet. De mindre polygonene innenfor leveområdet er funksjonsområder. \\n\\nAdministrative grenser er ikke inkludert i datasettet.

Updated: 24.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Environment Agency

Usage

Datasettet viser leveområder og funksjonsområder for villrein, som det bør tas spesielt hensyn til i arealplanlegging mv. Ved kommunal planlegging bør nedbygging eller forstyrrende tiltak unngås, og det bør velges arealformål som bidrar til å ivareta områdene. Hensynssoner med retningslinjer (arealdelen) og bestemmelser (reguleringsplan) kan også benyttes for å synliggjøre dette. Konflikt med lokaliteter av nasjonal eller vesentlig regional interesse kan gi grunnlag for innsigelse i saker etter plan- og bygningsloven. \\n\\nDatasettet egner seg for fremstilling av temakart, oversiktskart, interaktive kart, kartløsninger på internett og til geografiske analyser. \\n\\nPå webkart anbefales det at N50 benyttes som bakgrunnskart i målestokksområdet fra 1:1000 til 1:50000.

Dataset type: National

Theme: Natur

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date:

Updated: 5/24/2024 3:26:36 AM