Vannforekomster

Definition: Datasettet viser vannforekomster for overflatevann og grunnvann. En overflatevannforekomst er en betydelig mengde vann (tilsigsareal for elv og overflateareal for innsjø og kystvann). I tillegg til hydrografiske forhold defineres utstrekningen i henhold til kriterier for vanntype, påvirkninger, økologisk tilstand eller potensial (Sterkt modifiserte vannforekomster) og kjemisk tilstand. En grunnvannsforekomst defineres som en avgrenset forekomst som enten produserer 10m3 per døgn eller som kan forsyne 50 personer. Vannforekomstene utgjør forvaltningsenhetene som skal forvaltes i samsvar med bestemmelsene gitt i vannforskriften, der hovedhensikten er å sikre en helhetlig vannforvaltning fra fjell til fjord. Felles for elementene som inngår i vannforekomster, er at de er homogene med tanke på kjemiske, biologiske og fysiske egenskaper samt antropogene påvirkninger innenfor et nedbørfelt.

Updated: 23.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Environment Agency

Usage

Datasettet kan brukes i arbeid med vannforvaltning, i arealforvaltning og ved rapportering. Datasettet egner seg også til temakart og som grunnlag for analyser.

Dataset type: National

Theme: Natur

DOK-status

DOK-status: InProgress

DOK-status date approved:

Candidate date: 01/01/2017

Updated: 5/23/2024 3:26:52 AM