Vannforekomster

Datasett som viser vannforekomster for overflatevann og grunnvann. En overflatevannforekomst er en betydelig mengde vann (tilsigsareal for elv og overflateareal for innsjø og kystvann). I tillegg til hydrografiske forhold defineres utstrekningen i henhold til kriterier for vanntype, påvirkninger, økologisk tilstand eller potensial (Sterkt modifiserte vannforekomster) og kjemisk tilstand. En grunnvannsforekomst defineres som en avgrenset forekomst som enten produserer 10m3 per døgn eller som kan forsyne 50 personer, påvirkningsbildet, kvantitativ og kjemisk tilstand. Vannforekomstene danner grunnenheten i vannforskriften, hvor hovedhensikten med vannforekomstene er å sikre en helhetlig vannforvaltning fra fjell til fjord. Vannforekomstene utgjør forvaltningsenhetene som skal forvaltes i samsvar med bestemmelsene gitt i vannforskriften. Felles for elementene som inngår i vannforekomster, er at de er homogene med tanke på kjemiske, biologiske og fysiske egenskaper samt antropogene påvirkninger innenfor et nedbørfelt. For overflatevann ligger følgende informasjon på hver vannforekomst: opplysning om den er naturlig eller sterkt modifisert, økologisk tilstand eller potensial, kjemisk tilstand, miljømål og risikovurderingen om miljømålet vil bli nådd innen 2021. For grunnvann ligger følgende informasjon på hver vannforekomst: kvantitativ tilstand, kjemisk tilstand, miljømål og risikovurderingen om miljømålet vil bli nådd innen 2021. Datasettets nøyaktighet tilsier at man ved bruk av bakgrunnsdata som inneholder bedre detaljeringsgrad enn 1:50 000 må ta hensyn til dette. Dataene vil i løpet av 2019 – 2020 bli oppdatert i henhold til nye vanntemadata fra Statens kartverk. Dette gjelder kategoriene kystvann, innsjø og elv.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Version number 1

Updated: 2/27/2021 3:31:20 AM

Usage

NVE fraskriver seg ansvar for skade som skyldes feil i data og feil bruk av data.

Dataset type: National

Theme: Natur

DOK-status

DOK-status: Candidate

DOK-status date approved:

Candidate date: 01/01/2017

Updated: 2/27/2021 3:31:20 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
deficient
Product spesification
deficient
WMS status
useable
WFS status
deficient
SOSI requirement status
useable
Geonorge download-api status
deficient
GML requirement status
deficient
ATOM feed status
deficient