Støysoner for Bane NORs jernbanenett

Datasettet inneheld støysonekart for Bane NORs jernbanenett utarbeidd i samsvar med "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442)". Støysonekarta viser berekna raud (Lden>68 dB) og gul (Lden>58dB) støysone.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Bane NOR SF

Version number 1

Updated: 8/14/2020 3:20:34 AM

Usage

Støysonekarta er eit viktig grunnlag for kommunal arealplanlegging. Støysonekart vert utarbeidd for at utbyggjarar og publikum skal sjå kor støy er eit problem og derfor må være tema i nye planar. Det skal alltid gjerast mer nøyaktige støyberekningar dersom det er aktuelt med utbygging av støyømfintlig bebyggelse innanfor støysonane.

Dataset type: National

Theme: Forurensning

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved:

Candidate date:

Updated: 8/14/2020 3:20:34 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
good
Product spesification
good
WMS status
good
WFS status
useable
SOSI requirement status
good
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
good
ATOM feed status
good