Storulykkeanlegg

Definition: Datasettet viser alle anlegg i Norge som faller inn under storulykkeforskriften (forskrift om tiltak for å forebygge og begrense skadevirkningene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer). Om lag 350 norske virksomheter er regulert av storulykkeforskriften. Dette er i stor grad prosessindustri, kjemisk industri, tankanlegg og eksplosivlagre. Storulykkeforskriften implementerer de kravene som stilles til virksomheter gjennom EU-direktivet Seveso III, og håndheves av følgende myndigheter: Miljødirektoratet, Direktoratet for Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Petroleumstilsynet og Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. Datasettet gis bare ut til bruk i kommunal og regional beredskap, arealplanlegging og byggesaksbehandling og bare ved direkte henvendelse til DSB v/ kart@dsb.no eller lars.kjaerstad@dsb.no På grunn av restriksjonene på dataene er de bare tilgjengelige for utvalgte brukere. Dette vil være brukere innenfor arealplanlegging, byggesaksbehandling og samfunnssikkerhet/beredskap. Dataene fås bare ved direkte henvendelse til DSB: kart@dsb.no eller lars.kjaerstad@dsb.no

Updated: 04.02.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Directorate for Civil Protection
Version number 1

Usage

Oversikt over storulykkeanlegg er viktig både for arealplanlegging og beredskap. I arealplanleggingen er det viktig at det opprettholdes trygg avstand mellom storulykkevirksomheter og annen aktivitet. Det kan være aktuelt å etablere en hensynssone rundt slike virksomheter. Se DSBs Veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter: https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veileder-om-sikkerheten-rundt-storulykkevirksomheter/. Brannvesenet skal gjøre seg godt kjent med storulykkeanleggene. For øvrig må ROS-analyser og beredskapsplaner registrere anleggene som en risiko, der en ulykke kan ha store konsekvenser.

Dataset type: National

Theme: Samfunnssikkerhet

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date:

Updated: 2/4/2023 3:32:33 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
good
Product spesification
good
WMS status
deficient
WFS status
deficient
SOSI requirement status
useable
Geonorge download-api status
deficient
GML requirement status
deficient
ATOM feed status
deficient