Storulykkeanlegg

Definition: Datasettet viser alle anlegg i Norge som faller inn under storulykkeforskriften (forskrift om tiltak for å forebygge og begrense skadevirkningene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer). Om lag 350 norske virksomheter er regulert av storulykkeforskriften. Dette er i stor grad prosessindustri, kjemisk industri, tankanlegg og eksplosivlagre. Storulykkeforskriften implementerer de kravene som stilles til virksomheter gjennom EU-direktivet Seveso III, og håndheves av følgende myndigheter: Miljødirektoratet, Direktoratet for Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Petroleumstilsynet og Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. Datasettet gis bare ut til bruk i kommunal og regional beredskap, arealplanlegging og byggesaksbehandling og bare ved direkte henvendelse til DSB v/ kart@dsb.no eller lars.kjaerstad@dsb.no På grunn av restriksjonene på dataene er de bare tilgjengelige for utvalgte brukere. Dette vil være brukere innenfor arealplanlegging, byggesaksbehandling og samfunnssikkerhet/beredskap. Dataene fås bare ved direkte henvendelse til DSB: kart@dsb.no eller lars.kjaerstad@dsb.no

Updated: 26.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Directorate for Civil Protection

Usage

Oversikt over storulykkeanlegg er viktig både for arealplanlegging og beredskap. I arealplanleggingen er det viktig at det opprettholdes trygg avstand mellom storulykkevirksomheter og annen aktivitet. Det kan være aktuelt å etablere en hensynssone rundt slike virksomheter. Se DSBs Veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter: https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veileder-om-sikkerheten-rundt-storulykkevirksomheter/. Brannvesenet skal gjøre seg godt kjent med storulykkeanleggene. For øvrig må ROS-analyser og beredskapsplaner registrere anleggene som en risiko, der en ulykke kan ha store konsekvenser.

Dataset type: National

Theme: Samfunnssikkerhet

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date:

Updated: 5/26/2024 3:32:15 AM