Stormflo og havnivå

Datasettet viser stormflo med gjentaksintervall på 20, 200 og 1000 år basert på nåsituasjonen, og beregnet og korrigert for havnivåstigning og landheving i 2050 og 2090. Stormflo oppstår når endringer i lufttrykk og vind endrer vannstanden betraktelig. Sammenfaller stormflo med en springperiode kan dette resultere i ekstra høy vannstand. En springperiode er en periode hvor tidevannet vil være høyere da krefter fra måne og sol virker i samme retninger rundt ny- og fullmåne. På grunn av stigende temperatur i havet og atmosfæren vil man i framtiden kunne oppleve stigende havnivå. Dette skyldes i stor grad termisk ekspansjon av vann, men også smeltevann fra tilbaketrekkende isbreer som tilføres havet. I store deler av Norge bremses noe av havnivåstigningen på grunn av landheving etter siste istid. Stormfloberegningene vil likevel være viktige i planarbeid slik at man skaffer oversikt over risiko og sårbarhet som følge av havnivåstigning og stormflo. Se produktspesifikasjon for ytterligere informasjon.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 2/27/2021 3:29:04 AM

Usage

Datasettet er svært relevant for arealplanlegging, byggesak, klimatilpasning og arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Datasettets innhold er tilpasset de krav til bl.a. byggesak som ligger i teknisk byggesaksforskrift. På generelt grunnlag kan datasettet brukes for å visualisere framtidig havnivåstigning og arealer som kan bli påvirket av stormflo.

Dataset type: National

Theme: Samfunnssikkerhet

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved:

Candidate date: 01/01/2017

Updated: 2/27/2021 3:29:04 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
good
Product spesification
good
WMS status
good
WFS status
useable
SOSI requirement status
good
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
good
ATOM feed status
good