Stormflo og havnivå

Definition: Merk at datasettet baserer seg på gjeldende veilederen for kommunal planlegging fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som p.t. fortsatt bygger på kunnskapsgrunnlaget fra havnivårapporten fra 2015. I juni 2024 kommer en oppdatert veileder fra DSB, basert på den nye havnivårapporten som ble lansert i april. Når ny veileder er på plass vil dette DOK-datasettet og visningene av kartlagene på "Se havnivå i kart" bli oppdatert. Datasettet viser stormflo med gjentaksintervall på 20, 200 og 1000 år basert på nåsituasjonen og for framskrivinger av havnivå i 2050 og 2090 basert på det anbefalte klimapåslaget fra DSBs veileder. Framskrivingene tar hensyn til landhevning og andre prosesser som påvirker havnivå lokalt. Stormflo oppstår når endringer i lufttrykk og vind endrer vannstanden betraktelig. Sammenfaller stormflo med en springperiode kan dette resultere i ekstra høy vannstand. En springperiode er en periode hvor tidevannet vil være høyere da krefter fra måne og sol virker i samme retninger rundt ny- og fullmåne. Målinger viser at globalt havnivå stiger. Dette skyldes i stor grad smeltevann fra ismassene og termisk ekspansjon av vann. Framskrivingene viser at store deler av norgeskysten vil oppleve en havnivåstigning i løpet av dette århundre til tross for landhevning. Fremtidig havnivåendring og det anbefalte klimapåslaget er basert på rapporten «Fremtidig havnivå og stormflo i norske kystkommuner» fra 2015 der man nedskalerer IPCC AR5 til norske forhold. Nye tall basert på IPCC AR6 er ventet i starten av 2024. Se produktspesifikasjon for ytterligere informasjon.

Updated: 29.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Usage

Datasettet er svært relevant for arealplanlegging, byggesak, klimatilpasning og arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Datasettets innhold er tilpasset de krav til bl.a. byggesak som ligger i teknisk byggesaksforskrift. På generelt grunnlag kan datasettet brukes for å visualisere framtidig havnivåstigning og arealer som kan bli påvirket av stormflo.

Dataset type: National

Theme: Samfunnssikkerhet

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved:

Candidate date: 01/01/2017

Updated: 5/29/2024 3:28:31 AM